Skip to content

Školní družina

Září – Všichni jsme kamarádi

Cíl: Dovede navázat a dále rozvíjet přátelské vztahy, spoluvytváří pravidla soužití ve ŠD, chápe význam a výhody jejich dodržování, učí se přijímat sama sebe i druhé. Orientuje se v prostorách školy.

Obsah:
• Mám nové kamarády
• Učíme se žít spolu a vedle sebe
• Škola – místo, které znám a kam patřím
• Pravidla soužití

Očekávané výstupy:
• zná své kamarády, svou třídu, prostory ŠD, školy a okolí
• bezpečně se orientuje ve škole, umí pomoci s orientací kamarádovi
• seznamuje se se svými právy, uvědomuje si právo na pocit bezpečí
• ví o možnosti hrát si, odpočívat, učit se novému
• podílí se na vytváření estetického a podnětného prostředí třídy a chodeb
• spolupracuje při hrách a činnostech, neposmívá se

Zásobník činností:
• přivítání žáků 1. tříd ve ŠD, předání upomínkových listů
• seznamovací hry
• společenské stolní hry: Člověče, nezlob se, Pexeso
• motivované herní aktivity – Stavíme dům z kostek
• malba obrázku pro kamaráda
• kresba: Pohlednice z prázdnin
• práce ve skupině – plakát – To jsme my – žáci 1. tříd
• výzdoba tříd a chodeb dětskými pracemi
• putování po škole se skřítkem Všudybýlkem
• orientační hra v prostorách školy: Hledáme poklad
• pohybové hry v areálu ŠD (Vyvolávaná, Horká brambora, Na mrkanou)
• Podzimní olympiáda – skok do písku, Švihadlová královna – švihadlo
• Hladový medvěd – prohazování míčků, Žabí princ – skok z místa do dálky
• stavby z písku ve skupinách – Pohádkový hrad
• malování do písku
• malování křídou na chodník – Podzimní sluníčka
• malování značek na židle, využití Pexesa
• kresba vlastního loga na PC
• práce v komunitním kruhu – tvorba pravidel soužití ve ŠD
• četba z knihy na pokračování
• měsíční družinová soutěž „Hodňousek“

Říjen – Pan Podzim vypráví

Cíl: Chápe změny v přírodě v širších souvislostech, aktivně prožívá krásu a možnosti, které podzim nabízí. Uvědomuje si význam prací a činností spojených s podzimem.

Obsah:
• Barvy a chutě podzimu
• Podzim a ptáci
• Podzim a zvířata
• Podzim a lidé

Očekávané výstupy:
• prožívá krásu podzimu, vnímá charakteristické barvy, vůně, chuti
• poznává a rozšiřuje si poznatky o tom, jak se na zimu připravují volně žijící zvířata, ví, kteří ptáci odlétají do teplých krajin a proč, zjišťuje, jak pomoci zvířatům při přezimování
• uvědomuje si, že podzim je čas dozrávání a sklizně, zná podle barvy, tvaru, chuti ovoce a zeleninu, jejich využití, vliv na zdraví
• aktivně se zapojuje do charakteristických podzimních her a činností (pouštění draka, sběr plodů, listů) spolupracuje s ostatními dětmi

Zásobník činností:
• pan Podzim, jak si ho představujete?
• pracovní listy s podzimní tematikou
• omalovánky a vystřihovánky s podzimní tematikou
• vycházka do okolí školy, pozorování změn na zahrádkách před domy
• vycházka do Teplic, krmení ptáků, sběr přírodnin a listí
• projekt – Podzim je tady (určování stromů v přírodě, sběr a lisování listí, pro koho je strom domovem, pro koho jsou stromy důležité a proč, kdo může být na zimu ukrytý ve stromě, pod stromem, výtvarné pojetí stromu – práce ve skupinách v jednotlivých odděleních)
• Jablíčkový den (ochutnávka, pohádka – Jablíčka dědy Karpíška, jablkový salát, výtvarná technika – tisk jablkem)
• hra s přírodním materiálem – Panáček Ovocnáček, Bramborové strašidlo (výstava ovoce a zeleniny – druhy, barvy, chutě)
• výroba ovocného salátu – soutěž skupin o nejchutnější ovocný salát
• čtení pohádek, příběhů, říkadel a hádanek s podzimní tematikou
• měsíční družinová soutěž „Hodňousek“

Listopad – Poznáváme svět (lidé, práce, čas)

Cíl: Poznává jedinečnost každého člověka i svou. Váží si snahy a výsledků lidské práce, činnosti své i druhých a uvědomuje si, že každá práce má svou důležitost a význam. Poznává časové souvislosti (den, týden, měsíc, rok) a učí se čas smysluplně využívat.

Obsah:
• Ten umí to a ten zas tohle (lidé a jejich profese)
• Čím chci být, až budu velký
• Jak malí pomáhají velkým (moje role v rodině, ve škole, v družině)
• orientace v čase

Očekávané výstupy:
• poznává hodnotu sama sebe, svého místa v rodině, v kolektivu třídy, umí pochválit kamaráda
• uvědomuje si význam, důležitost a nezbytnost každé profese, váží si výsledků lidské práce
• přemýšlí nad svými zájmy a nadáním, dává je do souvislosti s možným profesním zaměřením
• orientuje se v čase: roční období, měsíce v roce, dny v týdnu, hodiny

Zásobník činností:
• vycházka na náměstí, pozorování lidí a jejich profesí
• vyprávění o povolání rodičů
• rozhovory v komunitním kruhu – Čím bych chtěl být a proč
• pohybové etudy a herecké pantomimy na téma Řemesla – Řekni, co dělám
• výtvarné vyjádření – Čím bych chtěl být …
• hádanky: Co by bylo, kdyby nebylo … (lékařů, prodavačů, učitelů, kuchařů, uklízečů)
• čtení Ezopových bajek, výtvarné vyjádření myšlenky
• hry zaměřené na posilování vztahů – Pavučina, Deštník, Horké křeslo
• vyprávění jak si pomáháme v rodině, ve škole, v družině
• vyprávění na téma – Co kdy dělám …
• měsíční družinová soutěž „Hodňousek“

Prosinec – Nastal čas vánoční

Cíl: Zná a aktivně prožívá zvyky a tradice Vánoc, uvědomuje si radost z dávání a přijímání. Prožívá emoce, napětí, radost, učí se je vyjadřovat a zpracovat.

Obsah:
• Těšíme se na Mikuláše
• Připravujeme se na Vánoce
• Vánoce v poezii, próze a hudbě
• Vůně Vánoc u nás doma

Očekávané výstupy:
• podílí se na přípravě dárků pro předškoláky, umí obdarovat kamaráda
• poznává a prožívá radost nejen z přijímání, ale i z dávání (dárkem je i úsměv, pohlazení, pomoc, laskavé slovo)
• snaží se o pozitivní komunikaci (ví, že je potřebná nejen o Vánocích)
• seznamuje se s vánočními zvyky a tradicemi, prožívá atmosféru vánočních příprav a podle možností se aktivně zapojuje
• vyjadřuje pocity, prožitky a očekávání spojené s Vánocemi

Zásobník činností:
• projekt – Vánoce a děti
• vánoční zvyky a tradice
• procházka vánočním náměstím, pozorování výzdoby a vnímání atmosféry
• modelování ze slaného nebo vizovického těsta
• pečení lineckého cukroví, pečení a zdobení perníčků
• vánoční koledy a písně se zimní tematikou
• výroba dárků a přáníček pro rodiče
• vyprávění na téma – Můj vánoční sen
• prohlížení ilustrací J. Lady, A. Lindgrenové se zimní tematikou
• odpoledne s pohádkami H. CH. Andersena (Děvčátko se sirkami)
• ilustrace příběhů, výstava obrázků
• vyprávění v komunitním kruhu – Vánoce dříve a dnes, Vánoce v různých částech země
• hry na sněhu, sněhové stavby, koulování
• soutěž mezi odděleními – O nejpěknějšího sněhuláka
• vyprávění na téma: Vánoce u nás doma, význam rodinného zázemí, rodičovské lásky
• posezení u svíčky a cukroví, zpěv a poslech koled
• měsíční družinová soutěž „Hodňousek“

Leden – Zima je tu

Cíl: Poznává hlavní zásady zdravého životního stylu, uvědomuje si, že zdraví je dar, o který je třeba se starat. Prohlubuje si poznatky o lidském těle. Učí se samostatnosti a správnému rozhodování.

Obsah:
• Zvířata v zimě spí, ale my ne, jak využít volný čas
• Co dělat pro to, abychom byli zdraví (oblečení, otužování, sport, jídelníček a vitamíny)
• Jsem nemocný
• Kdy říci ANO a kdy NE – prevence rizikového chování a závislostí

Očekávané výstupy:
• využívá účelně a správně volný čas ve ŠD i doma, rozlišuje kvalitu náplně volného času a umí si vybrat správnou aktivitu
• vyhledává informace z různých zdrojů, umí je propojit a využít
• spolupracuje ve skupině, dokončuje započatou činnost, uklidí si po sobě, pomůže kamarádovi s úklidem
• má radost z vykonané práce
• uvědomuje si nebezpečí spojené s rizikovým chováním, zaujímá správný postoj, učí se vyhodnotit a rozhodnout

Zásobník činností:
• výroba kalendáře
• vyprávění, knihy, video – Zvířata v zimě
• vycházka spojená s pozorováním změn v zimní přírodě, sypání ptáčkům
• pracovní list – Zdravá svačinka
• Zdravý jídelníček na celý den – kreslíme, píšeme, čteme, hodnotíme
• pohybové hry venku
• komunitní kruhy s vyprávěním o víkendových aktivitách dětí, postřehy a hodnocení dětmi
• hra s oblékacími panenkami
• papírová koláž – Co všechno snědl Otesánek
• povídání o pejskovi a kočičce – Jak si pekli dort (moderní pohádka)
• čtení příběhu – O opilé studánce (rozhovory, názory a zkušenosti dětí)
• komunitní kruh na téma alkohol a cigarety
• scénky a nácvik situací – Umím říct NE
• pozitivní motivace – nabídka lepších aktivit než je experimentování s drogami
• měsíční družinová soutěž „Hodňousek“

Únor – Místo, kde žiji

Cíl: Prohlubuje si respekt i citový vztah ke všem členům rodiny, vnímá rozdělení rolí v rodině a své místo v ní. Uvědomuje si význam domova v širší souvislosti (rodina, škola, město, stát, …) a cítí potřebu někam patřit.

Obsah:
• Moje rodina, můj domov
• Kouzelná slovíčka
• Město, vesnice, kde žiji (významní lidé, místa, tradice)
• Česká republika – země, ve které žiji

Očekávané výstupy:
• uvědomuje si význam domova, rodiny, svého postavení v ní, důležitost a potřebu někam patřit
• posiluje svou vnitřní identitu, zdravé sebevědomí
• vyjadřuje pocity, naslouchá a soustředí se na to, co sděluje druhý
• rozvíjí smysl pro orientaci, poznává naše město a okolí
• posiluje svůj pozitivní vztah k dětem, učitelům a zaměstnancům školy
• osvojuje si zásady spol. chování, umí aktivně pozdravit, poprosit, poděkovat
• vytváří si pozitivní vztah k naší zemi, pociťuje vděčnost za možnost žít v míru

Zásobník činností:
• komunitní kruh – vyprávění o rodině, jak si pomáháme, co pro sebe znamenáme
• zhotovení panelu z fotek dětí – To jsem já (sebereflexe – koho mám rád, co mám rád, co rád dělám,
z čeho mám strach, co bych si přál)
• kresba na téma: Já a moje rodina
• hádanky – orientace v rodinných vazbách
• vztahově zaměřené příběhy a hry
• motivační vyprávění příběhy a scénky – Jak se k sobě chováme (doma, ve škole, v autobuse)
• diskusní kruh na téma – Když rodina chybí
• komunitní kruh na předchozí téma (pocity, prožitky, reakce rodinných příslušníků)
• návštěva významných míst v Lipníku (náměstí, radnice, knihovna)
• prohlížení knih, výstava pohlednic, hledání informací na internetu, Lipník nad Bečvou a okolí
• zhotovení panelu – Co všechno víme o našem městě
• plánek cesty do školy – vyprávíme, kreslíme, popisujeme
• Tradice, které se mi líbí (vyprávění, kresba)
• vyprávění – Letem světem Českou republikou (státní symboly, prezident, Praha)
• Cestování prstem po mapě – vyprávění kdo kde byl, zajímavosti, zážitky dětí
• měsíční družinová soutěž „Hodňousek“

Březen – Svět kolem nás se probouzí

Cíl: Prohlubuje si poznatky o jarní přírodě (květiny, stromy, ptáci, zvířata, mláďata. Poznává jak přírodu chránit a podle možností se o to snaží.

Obsah:
• Jaro klepe na dveře (změny v přírodě, volně žijící zvířata, počasí, oblékání, hry)
• Stromy a rostliny se probouzejí
• Máme rádi mláďata
• Ochrana přírody – co pro to můžu udělat já?
• Velikonoce svátky jara

Očekávané výstupy:
• poznává souvislosti mezi změnami počasí, teplotami a probouzející se přírodou (volně žijící zvířata v lese a na poli)
• poznává souvislosti mezi změnami počasí, teplotami a probouzející se přírodou (stromy a rostliny)
• vyhledává a třídí poznatky, užívá nové pojmy a dává je do souvislostí
• učí se vyjadřovat slušným způsobem své myšlenky, pocity, postřehy
• vytváří si ohleduplný a citlivý vztah k přírodě

Zásobník činností:
• projekt – Jaro klepe na dveře
• práce s atlasem rostlin, vyhledávání, určování – léčivé rostliny a jedovaté rostliny
• určování rostlin podle atlasu v přírodě (okolí školy)
• přesazování květin, klíčení semínek, pokusy
• prezentace výtvarných činností ŠD na téma Velikonoce
• omalovánky s jarní tematikou
• práce s dětskými encyklopediemi – volně žijící zvířata, návštěva školní a městské knihovny
• dětské časopisy, rébusy, hádanky, knihy, výroba záložky do knihy
• říkadla, písně, pranostiky a tradice s jarní tematikou
• Velikonoce a vše, co k nim patří (návštěva velikonoční výstavy v Domečku, velikonoční výzdoba ŠD)
• honičky, hry a pohybové aktivity na ŠZ
• Zvíře, které mám rád – popis, kresba, vyprávění zážitků
• Zvířata a mláďata – video, knihy, kresba
• Kolíčková zvířátka – práce s papírem
• Canisterapie – návštěva školní canisterapeutky
• praktické třídění odpadu – Už vím jak, už vím proč. Hrátky s víčky – sběr uzávěrů z PET lahví, využití ve hře, konstruktivních činnostech
• měsíční družinová soutěž „Hodňousek“

Duben – Co mi řekl semafor

Cíl: Zná základní dopravní značky a pravidla potřebná pro bezpečnost v běžném životě, učí se správným a pohotovým reakcím v zátěžových situacích (důležitá telefonní čísla, úraz, požár, dopravní nehoda).

Obsah:
• Dopravní situace v našem životě – chodím a jezdím bezpečně
• Už vím proč, už vím jak (tel. čísla a přivolání pomoci)
• Hrajeme si, sportujeme a soutěžíme bezpečně – Silnice není hřiště
• Chování a komunikace s handicapovanými kamarády, ochota pomoci
• Jen dva prstíčky tam strčíme, hned zase půjdeme (problematika delikventních lidí, domácího násilí, funkce Linky bezpečí)

Očekávané výstupy:
• ujasňuje si základní pravidla silničního provozu z pohledu chodce a cyklisty
• učí se jak reagovat v zátěžových situacích, spolupracuje ve skupině
• poznává výhodu dodržování pravidel
• snaží se být vnímavý a citlivý vůči druhým
• seznamuje se s možným nebezpečím kolem nás, učí se správně vyhodnotit situaci a rychle se rozhodnout (nebezpečné nabídky od neznámých lidí)

Zásobník činností:
• vyprávění zkušeností dětí, seznámení se základními pravidly silničního provozu – Jsem chodec, jsem cyklista
• vycházka do města, sledování provozu, chování chodců a řidičů, význam dopravních značek, semaforu
• postřehy a zkušenosti dětí, co bylo správně, co špatně, jak bych to udělal já
• soutěž – Poznej dopravní značky
• PC hry s dopravní tematikou, hra s dopravním Pexesem
• malba, kresba s dopravní tematikou
• pohybové hry zaměřené na dopravní tematiku
• pohádka – Královna koloběžka
• jízda zručnosti na kolech a koloběžkách na školním hřišti, v zámeckém parku
• četba příběhu – Dva hasiči (z knihy Povídá se, povídá)
• rozhovory, nácvik situací, přivolání pomoci, základy první pomoci
• tvorba motivačních plakátů s tel. čísly (Policie ČR. městská policie, záchranná služba, hasiči), návštěva hasičské zbrojnice
• vyprávění o Lince bezpečí, jak a kdy ji využíváme
• Chci být tvůj kamarád – chování k lidem a dětem nevidomým, neslyšícím, imobilním, sdílení zkušeností a postřehů dětí
• sledování filmu – Potkal jsem ho v ZOO
• procvičení hmatu, sluchu formou senzomotoricky zaměřených her
• hra – Neboj se, povedu tě, Volný pád
• vyprávění na téma – Když jsem sám doma, četba tematicky vhodných příběhů
• měsíční družinová soutěž „Hodňousek“

Květen – Kdo si hraje, nezlobí

Cíl:Učí se respektovat a dodržovat pravidla her, soutěží, pohybových aktivit, vytváří si smysl pro čestné jednání ve hře i v životě.

Obsah:
• Plná náruč lásky (přání, dárky, aktivity zaměřené ke Dni matek)
• Vyber si správně (souvislost mezi zdravím, aktivním odpočinkem, spánkem, pohybem, zdravou stravou, režimem dne)
• Hraji, hraješ, hrajeme
• Když se stane úraz (základy první pomoci)

Očekávané výstupy:
• posiluje si citovou vazbu k rodině
• učí se vyjadřovat pocity, vztahy, nestydí se za projevy něžnosti
• uvědomuje si zodpovědnost za své zdraví
• hraje, závodí a soutěží ne pro výhru, ale pro radost a prožitek ze hry
• samostatně se rozhoduje pro hru a seberealizaci, střídá role ve skupině
• učí se vyrovnávat s neúspěchem, vyjadřovat a zpracovávat negativní pocity
• učí se pomoci druhému a sám o pomoc požádat
• hledá způsoby řešení v běžných i nestandardních situacích
• poznává, že i v konfliktních situacích lze jednat slušně a ohleduplně

Zásobník činností:
• výroba dárků pro maminky, tety, babičky
• četba příběhů s „maminkovskou tematikou“
• kresba, malba, výstava – Moje maminka
• Dopis lásky pro maminku
• projekt – Kdo si hraje, nezlobí
• pantomima – Říkej, co dělám
• rozhovory na téma: Můj den, Můj volný čas – umět si vybrat z několika možností tu správnou
• hodnocení školního jídelníčku
• relaxace při hudbě, návštěva Snoezelenu
• rébusy, hádanky, doplňovačky s tematikou zdravého životního stylu
• poznávání potravin a pochutin podle chuti
• Nakresli mi zdravý oběd, který máš rád
• připravujeme pudinkový pohár, ovocný salát (činnosti ve školní kuchyňce)
• společenské a soutěživé hry
• hry a soutěže ve 2 družstvech (přebírání fazolí, namotávání autíčka, úklid kostek, vytrhávání papírového hada, hledání písmene)
• Co všechno skrývá lékárnička – hra na zdravotníky
• řešení situací – Co by jsi dělal, kdyby …
• Co zvládnu sám – přenos raněného, hra s obvazovým materiálem, stabilizovaná poloha
• měsíční družinová soutěž „Hodňousek“

Červen – Na celém světě žijí děti

Cíl: Uvědomuje si jedinečnost každého člověka včetně sebe, prohlubuje si poznatky o životě dětí na jiných kontinentech, srovnává a váží si podmínek a možností, které mají děti žijící v ČR a v Evropě

Obsah:
• Mezinárodní den dětí
• Všechny děti chtějí žít v míru
• Za kamarády kolem světa
• Každý umí něco (malujeme, zpíváme, skládáme, sportujeme)

Očekávané výstupy:
• uvědomuje si hodnotu člověka bez rozdílu rasové příslušnosti, majetkových poměrů
• poznává hodnotu kamarádství, přátelství
• vytváří si právní vědomí, poznává svá práva, ale i povinnosti
• kultivuje svůj slovní i mimoslovní projev
• kladnými prožitky a hodnocením posiluje zdravé sebevědomí

Zásobník činností:
• hry a soutěže k MDD na školní zahradě
• práce s metodickým materiálem Dětská práva (právo na život v míru, na vzdělání)
• výtvarná výstava na téma – Dětská práva
• Družina plná barev (příprava výzdoby ŠD a školy pro začátek nového školního roku)
• Cestujeme po světě (obrázky a zajímavosti o dětech žijících v různých koutech Země, prezentace formou papírové koláže, panelu)
• pantomimické hry – Řekni mi to jinak
• práce s knihami a dětskými časopisy
• Na návštěvě mezi Indiány (poslech peruánské a mexické hudby)
• vyrábíme indiánskou čelenku
• zpěv písně s kytarou – Indiánská ukolébavka
• výtvarná soutěž – Barevná pastelka
• hudební soutěž – Zpívá celá družina
• sportovně zaměřené hry na ŠZ (smyslem je, aby každé dítě mělo možnost prožít úspěch a získalo odměnu)
• Těšíme se na prázdniny (kam pojedu, na co se těším)
• vyhledávání informací v encyklopediích, cestopisech
• Morseova abeceda
• motivační čtení příběhu (bezpečné chování o prázdninách, nebezpečí, která nám hrozí a jak jim předcházet)
• měsíční družinová soutěž „Hodňousek“