Skip to content

Historie školy

70 let speciálního školství v Lipníku nad Bečvou

Vznik, počátky a vývoj zvláštní školy

Zvláštní škola byla povolena výnosem krajského národního výboru – referát pro školství, osvětu a tělovýchovu v Olomouci ze dne 23. 3. 1949 od 1. května 1949.

Tímto výnosem byly přeměněny dosavadní dvě zvláštní třídy při obecné škole chlapecké a dívčí na samostatnou zvláštní školu.

Zvláštní třídy (dříve pomocné) byly zřízeny již ve školním roce 1947/1948. Na konci školního roku 1946/1947 byly, na podnět okresního školního inspektora, navrženy třídními učiteli děti, přezkoušeny ředitelkou pomocné školy (nyní zvláštní školy) a komise jmenovaná okresním školním výborem je pro pomocné třídy uznala.

Místní školní rada podala žádost zemské školní radě v Brně o povolení pomocných tříd při obou těchto obecných školách. Výnosem ze dne 11. srpna 1947 povolila zemská školní rada v Brně, aby byly zřízeny od 1. září 1947 jedna pomocná třída pro 14 žákyň při dívčí obecné škole a jedna pomocná třída pro 12 žáků při chlapecké obecné škole.

V pomocné třídě při dívčí obecné škole byla ustanovena učitelkou Anastazie Hadašová, která dosud působila na dívčí obecné škole v Lipníku nad Bečvou.

V pomocné třídě při chlapecké obecné škole byla ustanovena učitelkou Anastazie Kokešová z měšťanské školy v Oseku nad Bečvou.

Pro školní rok 1948/1949 nově navržené děti z obecných škol vyzkoušela učitelka z pomocné školy v Přerově.

Výnosem ze dne 23. srpna 1949 stanovila zemská školní rada, aby obě pomocné třídy byly umístěny do chlapecké obecné školy.

Zůstaly tedy dvě třídy, obě smíšené. V první třídě bylo 8 chlapců a 6 děvčat, ve druhé třídě bylo 6 chlapců a 8 děvčat. Žáci byli rozděleni podle mentálního věku a to tak, že v první třídě byli žáci přípravného a nižšího stupně a ve druhé třídě nižšího a středního stupně.

Dle nového školského zákona byly pomocné třídy přejmenovány na zvláštní třídy a obecné školy na národní školy.  

Anastazie Hadašová vyučovala první třídu a Anastazie Kokešová druhou třídu. Obě učitelky vykonaly s úspěchem zkoušku pro mládež vyžadující zvláštní péči (pro zvláštní školy) v prosinci 1948 před odbornou zkušební komisí v Brně.  

Po osamostatnění zvláštní školy 1. července 1949 byla Anastazie Hadašová ustanovena ředitelkou.

I po osamostatnění zůstává zvláštní škola v dosavadních místnostech národní školy chlapecké           (v budově č. 316). Z důvodu neschválení rozpočtu školy krajským národním výborem v Olomouci používá i její lavice, školní pomůcky a potřeby, ochotně zapůjčené ředitelem školy.

Ve školním roce 1950/1951 byly na zvláštní škole povoleny tři třídy. V budově chlapecké školy však měla k používání pouze dvě učebny. Proto MNV přidělil zvláštní škole samostatnou budovu v Losertově ulici č. 627, kde bylo třeba provést naléhavé opravy. Díky porozumění ředitelů lipenských škol byla uvolněna z jejich školních rozpočtů na opravy budov částka 80 tisíc korun na opravu zvláštní školy (střecha, vybourání a zasazení okna, upravení školní kuchyně, elektrické osvětlení, výmalba všech místností, nátěr oken a dveří aj.). KNV zakoupil otáčecí tabule. V takto upravené budově bylo zahájeno vyučování 27. listopadu 1950.

V tomto školním roce zvláštní škola navázala spolupráci s místním státním statkem a závodem Synthesia a svou činnost zahájilo SRPŠ.

Od školního roku 1954/1955 bylo zavedeno vyučování podle nových osnov zvláštní školy. Žactvo bylo rozděleno do postupných ročníků. Byly zavedeny preventivní prohlídky žáků dětským a zubním lékařem.     

Ve školním roce 1967/1968 byli poprvé vyučováni žáci s vadami řeči dvě hodiny týdně v předmětu     „ Logopedie“.

Ve školním roce 1973/1974 se stal ředitelem zvláštní školy Jaroslav Dohnal.

Ve školním roce 1974/1975 probíhala výuka v budově v Losertově ulici a také v nově otevřené budově na Leninově ulici – dnes Osecké ulici (současná budova naší školy).

Ve školním roce 1979/1980 vyšla Vyhláška o učebních oborech pro zvláštní odborná učiliště.

Ve školním roce 1983/1984 byl ustanoven ředitelem zvláštní školy Mgr. Jaroslav Sedlák, v platnost vešel nový školský zákon o povinné desetileté školní docházce.

Od školního roku 1990/1991 dochází k rozvoji uplatňování individuálního přístupu k žákům, postupně vystupují do popředí snahy integrace postižených dětí s ostatními dětmi a nové směry výchovy tzv. nevzdělavatelných dětí.

Ve školním roce 1993/1994 bylo zřízeno oddělení pomocné třídy, které od dalších školních roků se rozšiřuje v samostatné pomocné třídy. Symbolem tohoto školního roku se stala rodina (kde nefunguje rodina, nastupuje škola).

Ve školním roce 1999/2000 byla po dlouhých letech stěhování a školní práce v provizorních a často nevyhovujících podmínkách zahájena rekonstrukce školní budovy doplněna o přístavbu dvorního traktu. Získali jsme prostornou tělocvičnu s odpruženým a bezprašným povrchem, dvě nově vybavené dílny se skladem materiálu, počítačovou učebnu s deseti počítači, dvě prostorné třídy pro školní družinu, odborné pracovny pro výuku výtvarné výchovy, přírodovědných předmětů a hudební výchovy, vkusnou cvičnou kuchyni, pracovnu šití a keramickou dílnu. Novinkou je i bezbariérový přístup a výtah.

Ve školním roce 2000/2001 došlo k reformě veřejné správy. Do funkce ředitelky školy nastoupila Mgr. Jarmila Slezáčková.

Ve školním roce 2001/2002 získává škola právní subjektivitu, jejíž součástí je zvláštní škola, pomocná škola, školní družina a školní jídelna. Od tohoto roku bylo zahájeno  vzdělávání dětí v přípravné třídě a dětí s poruchou autistického spektra.

Ve školním roce 2006/2007  se mění název školy na „ Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301“.

Ve školním roce 2011/2012 bylo zahájeno střední vzdělávání – otevření třídy oboru „ Praktická škola dvouletá“. Změna názvu školy „ Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301“.

Ve školním roce 2012/2013 se stala ředitelkou školy dosavadní učitelka Mgr. Miluše Juráňová.

Ve školním roce 2013/2014 byla zahájena ve speciální třídě výuka žáků s poruchami chování. Titul Pedagog Olomouckého kraje převzala za dlouholetou práci s handicapovanými dětmi Mgr. Jana Saktorová

Ve školním roce 2014/2015 nás opustil bývalý ředitel naší školy Mgr. Jaroslav Sedlák. Za svou celoživotní práci , kterou se zasloužil o rozvoj speciálního školství, byl nominován na titul Pedagog Olomouckého kraje in memoriam.

Titul Pedagog Olomouckého kraje převzala za dlouholetou práci Mgr. Hana Odstrčilová.

Ve školním roce 2015/2016 došlo k otevření třídy nového  oboru středního vzdělávání „ Praktická škola jednoletá“. Od 1. 9. 2015 škola získala statut Fakultní školy PdF UP Olomouc.

Ve školním roce 2017/2018 byl ve škole založen spolek HELPMENT – nezávislý Spolek občanů.

Ve školním roce 2018/2019 nás opustila bývalá ředitelka školy Mgr. Jarmila Slezáčková, která se zasloužila o nadstandardní vybavení školy svým osobním přístupem a díky svému zaměření zejména na projektové činnosti a ICT vybavení.

V březnu 2019 byla zahájena nákladná rekonstrukce školy - Realizace energetických úsporných opatření přístavby školy + oprava fasády, která se podařila zrealizovat díky finančním prostředkům zřizovatele školy a dotacím EU.

Ve školním roce 2019/2020 zahájila činnost mateřská škola pro děti se zdravotním postižením a naše škola mění název na „ Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301“.

K 19. 12. 2019 byla dokončena nákladná rekonstrukce školy – zhotovitel – stavební firma Traweko96 provedla výměnu plastových oken a venkovních dveří, zateplení budovy, novou fasádu školy. Do tříd byly nainstalovány rekuperační jednotky na výměnu vzduchu a ve sklepních prostorách školy – byly provedeny sanační práce.

Uzavření školy - COVID 19

Druhé pololetí školního roku 2019/2020 bylo významně poznamenáno pandemií koronaviru a s ní souvisejícími vládními opatřeními. Proto se od 12. března 2020 děti MŠ, žáci ZŠ a studenti SŠ vzdělávali pouze distančně. Mateřská škola na přání rodičů do konce školního roku prezenční výuku neobnovila, někteří žáci základní a střední školy se dobrovolně vrátili k prezenční výuce ke konci školního roku. 

Také ve školním roce 2020/2021 probíhala z nařízení vlády ČR část roku výuka pouze distančně. K prezenční výuce se škola vrátila 12. dubna 2021 za přísného dodržování vládních protiepidemických opatření. 

Začátkem října 2020 byly dokončeny výměny oken v hlavní budově školy a s tím související malířské práce. Před Vánoci byly ukončeny další stavební práce, budova školy se zaskvěla novou fasádou. 

V říjnu 2020 nás zasáhla bolestná ztráta. Ve věku 62 let nečekaně zemřel správní zaměstnanec, pan Radoslav Juráň. Ve funkci školníka působil na naší škole od roku 2013. Na jeho pozici nastoupil pan Jindřich Viliš. 

Ve školním roce 2021/2022 se život naší školy začal pozvolna vracet do normálu. V druhém pololetí se již žáci naší školy směli účastnit regionálních sportovních, dopravních i vědomostních soutěží, kde získali celou řadu ocenění. 

Během letních prázdnin 2022 byla opravena podlaha v hale chodby v 1. patře staré budovy. Finanční prostředky poskytl zřizovatel.  

Ve školním roce 2022/2023 po obtížném období četných omezení v důsledku pandemie onemocnění covid-19 se život naší školy konečně stabilizoval v plné šíři. Koronavirus nás ještě potrápil, ale již nebylo nutné používat respirátory, zavádět distanční výuku a pravidelně se testovat. 

Na podzim nás zasáhla těžká, bolestná ztráta. Naše milá kolegyně Mgr. Hana Odstrčilová nás opustila 23. listopadu 2022 ve věku nedožitých 62 let.  

V zimě jsme se potýkali s důsledky energetické krize. Vedení školy zavedlo přísná úsporná opatření, která měla zamezit tepelným ztrátám a snížit spotřebu energií. 

Na konci školního roku jsme se rozloučili s ředitelkou školy Mgr. Miluší Juráňovou, která odešla do důchodu. Naši školu vedla od srpna 2012. Od 1. srpna 2023 se funkce ujal nový ředitel Mgr. Kamil Zemánek.