Skip to content

Historie školy

Uzavření školy - COVID 19

 

 

70 let speciálního školství v Lipníku nad Bečvou

 

Vznik, počátky a vývoj zvláštní školy

Zvláštní škola byla povolena výnosem krajského národního výboru – referát pro školství, osvětu a tělovýchovu v Olomouci ze dne 23. 3. 1949 od 1. května 1949.

Tímto výnosem byly přeměněny dosavadní dvě zvláštní třídy při obecné škole chlapecké a dívčí na samostatnou zvláštní školu.

Zvláštní třídy (dříve pomocné) byly zřízeny již ve školním roce 1947/1948. Na konci školního roku 1946/1947 byly, na podnět okresního školního inspektora, navrženy třídními učiteli děti, přezkoušeny ředitelkou pomocné školy (nyní zvláštní školy) a komise jmenovaná okresním školním výborem je pro pomocné třídy uznala.

Místní školní rada podala žádost zemské školní radě v Brně o povolení pomocných tříd při obou těchto obecných školách. Výnosem ze dne 11. srpna 1947 povolila zemská školní rada v Brně, aby byly zřízeny od 1. září 1947 jedna pomocná třída pro 14 žákyň při dívčí obecné škole a jedna pomocná třída pro 12 žáků při chlapecké obecné škole.

V pomocné třídě při dívčí obecné škole byla ustanovena učitelkou Anastazie Hadašová, která dosud působila na dívčí obecné škole v Lipníku nad Bečvou.

V pomocné třídě při chlapecké obecné škole byla ustanovena učitelkou Anastazie Kokešová z měšťanské školy v Oseku nad Bečvou.

Pro školní rok 1948/1949 nově navržené děti z obecných škol vyzkoušela učitelka z pomocné školy v Přerově.

Výnosem ze dne 23. srpna 1949 stanovila zemská školní rada, aby obě pomocné třídy byly umístěny do chlapecké obecné školy.

Zůstaly tedy dvě třídy, obě smíšené. V první třídě bylo 8 chlapců a 6 děvčat, ve druhé třídě bylo 6 chlapců a 8 děvčat. Žáci byli rozděleni podle mentálního věku a to tak, že v první třídě byli žáci přípravného a nižšího stupně a ve druhé třídě nižšího a středního stupně.

Dle nového školského zákona byly pomocné třídy přejmenovány na zvláštní třídy a obecné školy na národní školy.  

Anastazie Hadašová vyučovala první třídu a Anastazie Kokešová druhou třídu. Obě učitelky vykonaly s úspěchem zkoušku pro mládež vyžadující zvláštní péči (pro zvláštní školy) v prosinci 1948 před odbornou zkušební komisí v Brně.  

Po osamostatnění zvláštní školy 1. července 1949 byla Anastazie Hadašová ustanovena ředitelkou.

I po osamostatnění zůstává zvláštní škola v dosavadních místnostech národní školy chlapecké           (v budově č. 316). Z důvodu neschválení rozpočtu školy krajským národním výborem v Olomouci používá i její lavice, školní pomůcky a potřeby, ochotně zapůjčené ředitelem školy.

Ve školním roce 1950/1951 byly na zvláštní škole povoleny tři třídy. V budově chlapecké školy však měla k používání pouze dvě učebny. Proto MNV přidělil zvláštní škole samostatnou budovu v Losertově ulici č. 627, kde bylo třeba provést naléhavé opravy. Díky porozumění ředitelů lipenských škol byla uvolněna z jejich školních rozpočtů na opravy budov částka 80 tisíc korun na opravu zvláštní školy (střecha, vybourání a zasazení okna, upravení školní kuchyně, elektrické osvětlení, výmalba všech místností, nátěr oken a dveří aj.). KNV zakoupil otáčecí tabule. V takto upravené budově bylo zahájeno vyučování 27. listopadu 1950.

V tomto školním roce zvláštní škola navázala spolupráci s místním státním statkem a závodem Synthesia a svou činnost zahájilo SRPŠ.

Od školního roku 1954/1955 bylo zavedeno vyučování podle nových osnov zvláštní školy. Žactvo bylo rozděleno do postupných ročníků. Byly zavedeny preventivní prohlídky žáků dětským a zubním lékařem.     

Ve školním roce 1967/1968 byli poprvé vyučováni žáci s vadami řeči dvě hodiny týdně v předmětu     „ Logopedie“.

Ve školním roce 1973/1974 se stal ředitelem zvláštní školy Jaroslav Dohnal.

Ve školním roce 1974/1975 probíhala výuka v budově v Losertově ulici a také v nově otevřené budově na Leninově ulici – dnes Osecké ulici (současná budova naší školy).

Ve školním roce 1979/1980 vyšla Vyhláška o učebních oborech pro zvláštní odborná učiliště.

Ve školním roce 1983/1984 byl ustanoven ředitelem zvláštní školy Mgr. Jaroslav Sedlák, v platnost vešel nový školský zákon o povinné desetileté školní docházce.

Od školního roku 1990/1991 dochází k rozvoji uplatňování individuálního přístupu k žákům, postupně vystupují do popředí snahy integrace postižených dětí s ostatními dětmi a nové směry výchovy tzv. nevzdělavatelných dětí.

Ve školním roce 1993/1994 bylo zřízeno oddělení pomocné třídy, které od dalších školních roků se rozšiřuje v samostatné pomocné třídy. Symbolem tohoto školního roku se stala rodina (kde nefunguje rodina, nastupuje škola).

Ve školním roce 1999/2000 byla po dlouhých letech stěhování a školní práce v provizorních a často nevyhovujících podmínkách zahájena rekonstrukce školní budovy doplněna o přístavbu dvorního traktu. Získali jsme prostornou tělocvičnu s odpruženým a bezprašným povrchem, dvě nově vybavené dílny se skladem materiálu, počítačovou učebnu s deseti počítači, dvě prostorné třídy pro školní družinu, odborné pracovny pro výuku výtvarné výchovy, přírodovědných předmětů a hudební výchovy, vkusnou cvičnou kuchyni, pracovnu šití a keramickou dílnu. Novinkou je i bezbariérový přístup a výtah.

Ve školním roce 2000/2001 došlo k reformě veřejné správy. Do funkce ředitelky školy nastoupila Mgr. Jarmila Slezáčková.

Ve školním roce 2001/2002 získává škola právní subjektivitu, jejíž součástí je zvláštní škola, pomocná škola, školní družina a školní jídelna. Od tohoto roku bylo zahájeno  vzdělávání dětí v přípravné třídě a dětí s poruchou autistického spektra.

Ve školním roce 2006/2007  se mění název školy na „ Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301“.

Ve školním roce 2011/2012 bylo zahájeno střední vzdělávání – otevření třídy oboru „ Praktická škola dvouletá“. Změna názvu školy „ Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301“.

Ve školním roce 2012/2013 se stala ředitelkou školy dosavadní učitelka Mgr. Miluše Juráňová.

Ve školním roce 2013/2014 byla zahájena ve speciální třídě výuka žáků s poruchami chování. Titul Pedagog Olomouckého kraje převzala za dlouholetou práci s handicapovanými dětmi Mgr. Jana Saktorová

Ve školním roce 2014/2015 nás opustil bývalý ředitel naší školy Mgr. Jaroslav Sedlák. Za svou celoživotní práci , kterou se zasloužil o rozvoj speciálního školství, byl nominován na titul Pedagog Olomouckého kraje in memoriam.

Titul Pedagog Olomouckého kraje převzala za dlouholetou práci Mgr. Hana Odstrčilová.

Ve školním roce 2015/2016 došlo k otevření třídy nového  oboru středního vzdělávání „ Praktická škola jednoletá“. Od 1. 9. 2015 škola získala statut Fakultní školy PdF UP Olomouc.

Ve školním roce 2017/2018 byl ve škole založen spolek HELPMENT – nezávislý Spolek občanů.

Ve školním roce 2018/2019 nás opustila bývalá ředitelka školy Mgr. Jarmila Slezáčková, která se zasloužila o nadstandardní vybavení školy svým osobním přístupem a díky svému zaměření zejména na projektové činnosti a ICT vybavení.

V březnu 2019 byla zahájena nákladná rekonstrukce školy - Realizace energetických úsporných opatření přístavby školy + oprava fasády, která se podařila zrealizovat díky finančním prostředkům zřizovatele školy a dotacím EU.

Ve školním roce 2019/2020 zahájila činnost mateřská škola pro děti se zdravotním postižením a naše škola mění název na „ Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301“.

K 19. 12. 2019 byla dokončena nákladná rekonstrukce školy – zhotovitel – stavební firma Traweko96 provedla výměnu plastových oken a venkovních dveří, zateplení budovy, novou fasádu školy. Do tříd byly nainstalovány rekuperační jednotky na výměnu vzduchu a ve sklepních prostorách školy – byly provedeny sanační práce.