Skip to content

Hodnocení ŠP 2019-2020

Prostřednictvím parlamentu mají žáci možnost se vyjádřit k fungování školy i kvalitě vzdělávacího procesu. Pomáhá žákům zlepšit vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi spolužáky v daném třídním kolektivu a učiteli. Dalším z cílů školního parlamentu je pomoci žákům při řešení problémů ve vzdělání a ve volnočasových aktivitách a tím předcházet negativním jevům ve vztazích mezi nimi.

Mezi hlavní náplň jeho činnosti patří pomoc při organizování aktivit a soutěží pořádaných školou :  

  • třídění odpadu a sběrová činnost – sběr starého papíru, vyhlášení, propagace, organizační zajištění a systém hodnocení
  •   sběr vršků od pet lahví s přihlášením do soutěže „Nakrmte Plastožrouta“
  • na výzvu školního parlamentu si žáci užili halloweenských oslav ve výtvarné, pracovní a tělesné výchově i v jiných předmětech – vyráběli strašidelné dýně z papíru, dlabali dýně a vše použili na výzdobu tělocvičny, kde se odehrávaly hry pro celý první stupeň
  • Mikulášská nadílka – žáci 2. stupně se postarali o tradiční zábavu, prošli celou školu, navštívili všechny třídy. Mikuláš měl velkou knihu hříchů, ve které byli zapsáni všichni hříšníci. Všechny hříchy pak byly vykoupeny básničkou nebo písničkou a děti dostaly sladkou odměnu.
  • Sportovní hry – žáci na 1. stupni měli možnost si zasoutěžit na předem sestavených stanovištích, kde si mohli změřit své síly a prožili dopoledne plné her a sportovního zápolení
  • prodej školního časopisu Poškoláček

V letošním roce se nám vzhledem ke coronavirové epidemii a následném uzavření školy nepodařilo splnit některé naplánované aktivity.

Členové parlamentu se shodli, že je potřeba v příštím roce se aktivněji podílet na zlepšení školního prostředí, nadále zapojit žáky naší školy do organizace sportovních a kulturních soutěží.

Mgr. Kateřina Zemánková