Skip to content

O školním parlamentu

Při SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou byl zřízen žákovský parlament ve školním roce 2013 – 2014 jako žákovská zastupitelská organizace. Smyslem fungování parlamentu bylo zajištění vlivu žáků na rozhodování o záležitostech školy a získávání důležitých informací.

Zástupci žáků se v parlamentu pravidelně setkávají, přednášejí návrhy a připomínky spolužáků ke vzdělávacímu procesu, prostředí, školním akcím, vzájemnému soužití. Společně je projednávají a vyjadřují se k nim. Školní parlament dává podněty, otázky a návrhy vedení školy, učitelům, kteří na ně reagují, probíhá dialog pro nalezení řešení.

Svou činnost parlament zaměřuje na:

 • zlepšení postoje každého žáka ke školní práci a vzájemnou pomoc žáků
 • hygienu a bezpečnost ve škole, pomoc při zajišťování čistoty a pořádku s cílem odstraňovat lhostejnost a nezájem
 • pomoc při organizování sběrových aktivit

Školní parlament má právo zejména:

 • vyjadřovat se k pravidlům školy a mimoškolní činnosti
 • podílet se aktivně na veškerém životě školy
 • přednést své návrhy vedení školy a učitelům

Školní parlament má povinnosti:

 • spolupracovat prostřednictvím svých zástupců s vedením školy, učiteli i ostatními zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel Školního řádu
 • respektovat společenská pravidla a zásady slušného chování
 • dbát na tradici školy a její dobrou pověst
 • přijmout plnou odpovědnost za své iniciativy
 • správně reprezentovat školu

Cíle školního parlamentu:

 • chceme být prostředníky mezi vedením školy, učiteli, žáky, zaměstnanci a zajišťovat zpětné vazby
 • chceme předcházet negativním jevům  jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení školního majetku
 • chceme dohlížet na dodržování školního řádu, pomoci při zajišťování čistoty a pořádku
 • chceme připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd
 • chceme řešit připomínky a návrhy žáků, pomáhat při organizaci chodu školy a vytvořit tak příjemné klima školy
 • chceme umožnit žákům uplatnění svých dovedností, schopností
 • prezentovat svoji činnost na webových stránkách, školním časopise i v místním tisku

Stanovy školního parlamentu :

 • členové školního parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně na začátku školního roku
 • svou funkci zastávají v příslušném školním roce, v případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce
 • zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech jednání školního parlamentu, v případě nutnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu (zvoleného zástupce)
 • všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení, v případě hlasování platí 1 člen = 1 hlas
 • přítomní dospělí hlasovací právo nemají
 • povinností každého člena parlamentu je informovat pravdivě své spolužáky o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým dospěl
 • rozhodnutí parlamentu jsou pro všechny žáky závazná
 • parlament nemá právo zasahovat do záležitostí, jejichž řešení a posuzování patří do pravomoci vedení školy
 • rozhodnutí ředitele školy a vedení školy je povinen respektovat
 • ředitel školy může činnost ŠP kdykoliv ukončit