Skip to content

Něco o škole

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 má právní subjektivitu (příspěvková organizace). 

Součástí školy jsou:
Základní škola (kapacita 105 žáků), Střední škola (kapacita 28 žáků), Mateřská škola (kapacita 10 žáků), školní družina (kapacita 40 žáků) a školní jídelna-výdejna (kapacita 80 žáků). Celková kapacita školy je 133 žáků.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

MŠ s kapacitou 10 dětí zahájila provoz 1. září 2019.

Přijímáme děti ve věku od 3 let do 6 let.

 • se zdravotním postižením, zejména s mentálním, souběžným postižením více vadami, poruchou autistického spektra a jinými speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16 odst. 9 školského zákona.

Děti budou vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „DUHA PRO ŽIVOT“, vycházejícího ze specifických potřeb dětí. Na základě přirozené zvídavosti dítěte se snažíme získávat poznatky a dovednosti dětí  přirozenou cestou, tedy hrou a napodobováním dospělých a vrstevníků.

O zařazení dítěte do MŠ  nebo o odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy na základě zápisu, doporučení lékaře, vyšetření SPC a žádosti rodičů.

Dokumenty potřebné k zápisu:

 • vyplněná žádost k přijetí se stručným uvedením důvodu a vyplněný dotazník                ( ke stažení na webových stránkách zslipnik.cz)
 • rodný list dítěte, zdravotní průkaz dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • doporučení školského poradenského zařízení
 • lékařská zpráva od odborného lékaře
 • potvrzení o očkování dle § 50 zákona č. 258/200 Sb. od dětského lékaře.

 Cílem naší školy je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dětí, vytvářet optimální podmínky pro individuální osobnostní rozvoj a základní předpoklady pro jejich pozdější vzdělávání. Zaměřujeme se především na oblasti jemné a hrubé motoriky, celkovou pohyblivost, prostorovou orientaci, časovou orientaci a rytmus,  zrakové rozlišování, vizuální paměť, sluchové rozlišování a paměť, pozornost, komunikační schopnosti, přípravu na matematiku, na ústní a grafické vyjadřování.

Poslední rok před nástupem do základní školy jsou děti vedeny k přípravě na roli školáka plněním různých úkolů, cvičením paměti, pozornosti a soustředění na práci.

ŠKOLA DĚTEM MATEŘSKÉ ŠKOLY NABÍZÍ:

 • Bezbariérový přístup s výtahem
 • Klidné a podnětné prostředí nově zrekonstruované a moderně vybavené třídy MŠ
 • Pro rukodělné techniky a aktivity k rozvoji osobnosti dětí využití všech odborných pracoven a tělocvičny
 • Kvalifikovaný tým speciálních pedagogů a přítomnost asistenta pedagoga ve třídě mateřské školy
 • Systém ucelené rehabilitace :
 • rehabilitační pracovna vybavena kompenzačními pomůckami pro cvičení, masáže, bazální stimulace a míčkové facilitace
 • Smyslová výchova v psychorelaxační místnosti Snoezelen
 • Canisterapie pod vedením vyškolené terapeutky
 • Arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie
 • Logopedická péče a alternativní komunikační systém VOKS
 • Součástí školy je školní jídelna- výdejna.

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Poskytuje vzdělávání žákům, u kterých byly zjištěny speciálně vzdělávací potřeby na základě speciálně pedagogického, popř. psychologického vyšetření školským poradenským zařízením a jejich rozsah závažnosti je důvodem k zařazení do režimu speciálního vzdělávání. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje s využitím vyrovnávacích a podpůrných opatření.

 • Vyrovnávacími opatřeními při vzdělávání žáků s poruchami chování nebo poruchami učení (ZŠ) se rozumí využívání pedagogických, popřípadě speciálně pedagogických metod a postupů, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků, poskytování individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku, využívání poradenských služeb školy a školských poradenských zařízení, individuálního vzdělávacího plánu a služeb asistenta pedagoga. Škola tato opatření poskytuje na základě pedagogického posouzení vzdělávacích potřeb žáka, průběhu a výsledků jeho vzdělávání, popřípadě ve spolupráci se školským poradenským zařízením.
 • Podpůrnými opatřeními při vzdělávání žáků se zdravotním postižením- mentálním, s postižením více vadami (ZŠ) se rozumí využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, zajištění služeb asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě nebo studijní skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka.
 • Žákům s těžkým zdravotním postižením a žákům se souběžným postižením více vadami, s autismem, s těžkým tělesným nebo středně těžkým, těžkým či hlubokým mentálním postižením s ohledem na rozsah speciálních vzdělávacích potřeb náleží nejvyšší míra podpůrných opatření. Tito žáci jsou vzděláváni v ZŠ speciální, která je koncipována jako desetiletá, organizačně dělená na 1. a 2. stupeň.

Bližší informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami upřesňuje vyhláška č.27/2016 Sb.- vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění účinném od 1. 1. 2020 (MŠMT ČR).

Od 21. září 2012 zajišťuje škola výchovu a vzdělávání i žákům, kteří opakovaně výukově selhávají na „běžné“ základní škole:

 • Tento druh vzdělání je určen pro žáky, u nichž ani individuální zvýšená péče ze strany rodiny a školy dlouhodobě nevede k požadovanému zlepšení studijních výsledků, zpravidla se jedná o žáky s poruchami chování.
 • Těmto žákům nabízíme skupinovou integraci (začlenění) do speciální třídy pro žáky s poruchami chování. Skupinová integrace vychází z individuálních potřeb žáka a respektuje tak především žákovo pracovní tempo, úroveň pozornosti či například potřeby delšího zácviku.
 • Výhodou integrace dlouhodobě výukově selhávajících žáků je snížení celkového stresu-zátěže žáka, ale i rodičů, kteří se podílejí na domácí přípravě na vyučování a následně tak zlepšení soustředění, práceschopnosti a celkového výkonu žáka.
 • Podmínkou přijetí takového žáka je doporučení školského poradenského zařízení– zpravidla  Pedagogicko - psychologické poradny, která tak může učinit až po vyčerpání všech dostupných pedagogických prostředků a opatření (sem patří i opakování ročníku).

Koncepce školy je založena na překonávání přílišného verbalismu, preferuje aktivizující metody, projektové vyučování, individualizaci výuky a pozitivní motivaci žáků. Dále je zaměřena na hodnotový systém dětí, řeší výchovné problémy a prosazuje týmový princip se zaměřením na dobrou komunikaci.

Základní škola
Je dle nové platné legislativy od 1. 9. 2016 určena žákům s poruchami chování, pro které jsme v letošním školním roce otevřeli pouze 1 třídu.

Součástí školy jsou i třídy pro žáky s mentálním postižením a žáky se souběžným postižením více vadami.

Žáci ZŠ (1. - 9. ročník a třídy pro žáky s poruchami chování) jsou vzděláváni dle ŠVP ZV č.j.105/2017 „Dnes hrou a poznáním vzhůru do života“

Žáci základní školy speciální jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu „Poznávej svět“. ŠVP ZV – ZŠS – č.j. 500/2014

 STŘEDNÍ ŠKOLA

Od 1. 9. 2011 součástí naší školy je i střední vzdělávání.
obor Praktická škola dvouletá ( 78-62-C/02) ŠVP č.j. 450/2014 „Klíč do života“
obor Praktická škola jednoletá ( 78-62-C/01) ŠVP č.j. 760/2014 „Malý klíč do života“

Vstupní předpoklady žáků: 

 • Do školy jsou přijímáni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími ze snížené úrovně rozumových schopností
 • žáci s více vadami s ukončenou školní docházkou na základní škole praktické nebo základní škole speciální
 • žáci s ukončenou povinnou školní docházkou v nižším než devátém ročníku základní školy
 • žáci z devátého ročníku ( v odůvodněných případech – doloží SPC) chlapci i dívky pro posouzení způsobilosti ke vzdělání, pro stanovení požadavků na žáky.
 • Předpokladem přijetí je doporučení SPC nebo PPP

Délka vzdělávacího programu a forma studia:

 • Praktická škola dvouletá - 2 roky studia
 • Praktická škola jednoletá - 1 rok studia
 • denní studium

Pojetí a cíle vzdělávacího programu:

Základem pro stanovení cíle, osnov a plánů jsou potřeby bytosti mladého člověka. Cílem vzdělávacího programu je živý vztah k práci a umění, aktivní postoj k životu a lidem vůbec. Výchovně vzdělávací práce školy je zaměřena na harmonický rozvoj osobnosti žáka ve všech jeho složkách (rozum, cit, vůle), na poskytování vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro uplatnění žáka v praktickém životě. Východiskem práce učitele je důkladné poznávání individuality žáka metodami zážitkové pedagogiky a podpůrnými systémy práce. Podstatným cílem je i pomoci žákovi utvářet si vlastní osobnost a nacházet si svou individuální cestu životem. Absolvent by měl získat základní vědomosti ze všeobecně vzdělávacích předmětů, měl by se srozumitelně vyjadřovat ústní i písemnou formou. V souvislosti s individuálními možnostmi žáka jsou rozvinuty také osobnostní kvality, pohybové, umělecké a rukodělné schopnosti a dovednosti.

 ŠKOLNÍ DRUŽINA

Je koncipována jako doplněk rodinné výchovy, prioritně u dětí základní školy, které pocházejí z rodin neúplných či dysfunkčních. Pro velký zájem o docházku do školní družiny je dalším kritériem pro přijetí zejména starších žáků – přijetí dětí pracujících rodičů. Úkolem ŠD je především zájmová činnost, rozvoj citových a osobnostních vztahů a návyk na soužití v kolektivu.   Ve školní družině pracují 4 vychovatelky se  souhrnným úvazkem 2,25 ve 4 odděleních s kapacitou 40 dětí.

V Lipníku nad Bečvou 31. 8. 2023

Mgr. Kamil Zemánek , ředitel školy