Skip to content

ESF – OP RLZ – 2. výzvaProjekt je součástí operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a je financován 75% z Evropského sociálního fondu a 25% ze státního rozpočtu ČR. Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů ze dne 28. 3. 2006 a doporučení výběrové komise rozhodlo MŠMT o poskytnutí dotace Základní škole Lipník nad Bečvou, Osecká 301 na realizaci projektu, který je identifikován takto:

Název programu: Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)

Priorita: 3 – Rozvoj celoživotního učení
Opatření 3.1: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání
Název GS: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních

Název projektu: Školní manuál pro implementaci průřezových témat do ŠVP pro žáky  se speciálními vzdělávacími potřebami respektující příslušný RVP ZV MP – I

Účel čerpání dotace:

Dotace bude využita k zajištění veškerých aktivit projektu, dosažení stanovených cílů a naplnění plánovaných indikátorů. Cílem projektu je uskutečnit kurikulární reformu na škole prostřednictvím vytvořeného školního vzdělávacího programu pro děti se zdravotním znevýhodněním, který bude sestaven na základě nově vzniklých modulů. Budou finančně podpořeny aktivity realizačního týmu, materiálně vybaveno pracoviště realizačního týmu převážně výpočetní a jinou prezentační technikou. Výpočetní technika pomůže při zpracování materiálů (modulů) a následné prezentaci. Součástí dotace na výpočetní techniku je i potřebný software. Dotace prostřednictvím položky služeb pokryje výsledný tisk nově vzniklých materiálů, náklady na semináře a konference, zajistí publicitu projektu a potřebné vzdělávací semináře realizačního týmu.

Doba trvání realizace projektu: do 31. 12. 2007
Výše uznatelné dotace: 891.080,- Kč