Skip to content

Vzdělávání v naší škole

VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE, ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE LIPNÍK NAD BEČVOU, OSECKÁ 301 OD 1. ZÁŘÍ 2023

Dle platné legislativy vzděláváme děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  ( §16 odst. 9 školského zákona), kteří k naplnění svých vzdělávacích možností potřebují podpůrná opatření (podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání, které odpovídají zejména zdravotnímu stavu těchto dětí a žáků).

Od 1. 9. 2016 jsme školou, která primárně v základní škole vzdělává žáky se závažnými vývojovými poruchami chování a ve střední škole žáky se souběžným postižením více vadami. Spolu s těmito žáky nám zřizovatel – Krajský úřad Olomouckého kraje - povolil v základní škole i zřízení tříd pro žáky s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.

Naše škola, která má dlouholetou odbornou zkušenost se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, je zárukou vysoké kvality vzdělávání i proto, že:
- ve škole pracuje odborný tým pedagogů (speciálních pedagogů)
- celkový počet žáků ve třídách ZŠ a SŠ je 6 - 14 žáků (nebo snížený počet 4 - 6 žáků) a do třídy mateřské školy můžeme přijmout maximálně 10 dětí. Tím  je zajištěn individuální přístup ve výuce a co nejoptimálnější podmínky pro osobnostní rozvoj dítěte.

Na základě doporučení školského poradenského pracoviště je u nás samozřejmostí úprava organizace, obsahu, forem a metod vzdělávání, používání kompenzačních pomůcek, vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu a využívání asistentů pedagoga (v letošním školním roce  – pracuje ve škole 18 asistentů pedagoga)

Zařadit dítě a žáka do naší školy může ředitel školy pouze na základě žádosti zákonného zástupce žáka a na doporučení školského poradenského pracoviště, které vydá doporučení ke vzdělávání pouze tehdy, je-li to v nejlepším zájmu dítěte.
POKUD MÁTE DOMA DÍTĚ, KTERÉ JE VE ŠKOLE NESOUSTŘEDĚNÉ A NEKLIDNÉ (tj. má ADD-poruchu pozornosti nebo ADHD- hyperaktivitu s poruchou pozornosti) NEBO MÁ JINÉ ZDRAVOTNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ, PRO KTERÉ JE PRO NĚJ OBTÍŽNĚ ZVLÁDNOUT BĚŽNOU ZÁKLADNÍ ŠKOLU - nebojte se nás navštívit a seznámit se s prostředím, kde máme dlouholeté zkušenosti s výchovou a vzděláváním těchto žáků.

Naše škola je otevřená široké veřejnosti a můžete nás navštívit kdykoliv po telefonické domluvě s vedením školy : tel. 581 773 766, 733 171 806,

Rád bych Vás všechny pozval touto cestou na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ , které budeme v letošním školním roce pořádat:

  • ve čtvrtek 21. prosince 2023 - vánoční dílničky
  • ve středu 27. března 2024 - velikonoční dílničky

 

V Lipníku nad Bečvou 31. 8. 2023

Mgr. Kamil Zemánek, ředitel školy

Informační leták 2023 - vzd. SpCH-dle RVP ZŠ