Skip to content

Vzdělávání v naší škole

VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE, ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE LIPNÍK NAD BEČVOU, OSECKÁ 301 OD 1. ZÁŘÍ 2022

Dle platné legislativy vzděláváme děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  ( §16 odst. 9 školského zákona), kteří k naplnění svých vzdělávacích možností potřebují podpůrná opatření (-podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání, které odpovídají zejména zdravotnímu stavu těchto dětí a žáků).

Od 1. 9. 2016 jsme školou, která primárně v základní škole vzdělává žáky se závažnými vývojovými poruchami chování a ve střední škole žáky se souběžným postižením více vadami. Spolu s těmito žáky nám zřizovatel – Krajský úřad Olomouckého kraje- povolil v základní škole i zřízení tříd pro žáky s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.

Naše škola, která má dlouholetou odbornou zkušenost se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, je zárukou vysoké kvality vzdělávání i proto, že:
- ve škole pracuje odborný tým pedagogů (-speciálních pedagogů)
- celkový počet žáků ve třídách ZŠ a SŠ je 6 - 14 žáků (nebo snížený počet 4 -6 žáků) a do třídy mateřské školy můžeme přijmout maximálně 10 dětí. Tím  je zajištěn individuální přístup ve výuce a co nejoptimálnější podmínky pro osobnostní rozvoj dítěte.

Na základě doporučení školského poradenského pracoviště je u nás samozřejmostí úprava organizace, obsahu, forem a metod vzdělávání, používání kompenzačních pomůcek, vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu a využívání asistentů pedagoga (v letošním školním roce  – pracuje ve škole 17 asistentů pedagoga)

Zařadit dítě a žáka do naší školy může ředitelka školy   pouze na   základě žádosti zákonného zástupce žáka   a  na  doporučení školského poradenského   pracoviště,  které   vydá  doporučení  ke vzdělávání pouze tehdy, je-li to v nejlepším zájmu dítěte.
POKUD MÁTE DOMA DÍTĚ, KTERÉ JE VE ŠKOLE NESOUSTŘEDĚNÉ A NEKLIDNÉ (– tj. má ADD-poruchu pozornosti nebo ADHD- hyperaktivitu s poruchou pozornosti) NEBO MÁ JINÉ ZDRAVOTNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ, PRO KTERÉ JE PRO NĚJ OBTÍŽNĚ ZVLÁDNOUT BĚŽNOU ZÁKLADNÍ ŠKOLU - nebojte se nás navštívit a seznámit se s prostředím, kde máme dlouholeté zkušenosti s výchovou a vzděláváním těchto žáků.

Naše škola je otevřená široké veřejnosti a můžete nás navštívit kdykoliv po telefonické domluvě s vedením školy : tel. 581 773 766, 733 171 806,

Ráda bych Vás všechny pozvala touto cestou na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ , které – pokud nám epidemiologická situace dovolí - budeme v letošním školním roce pořádat:

  • ve středu 21. prosince 2022 - vánoční dílničky
  • ve středu 5. dubna 2023 - velikonoční dílničky

 

V Lipníku nad Bečvou 31. 8. 2022

Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy

 

Informační leták 2022 - vzd. SpCH-dle RVP-ZŠ