Skip to content

ESF – OP RLZ – 3. výzvaProjekt je součástí operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a je financován 75% z Evropského sociálního fondu a 25% ze státního rozpočtu ČR. Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů ze dne 28. 3. 2006 a doporučení výběrové komise rozhodlo MŠMT o poskytnutí dotace Základní škole Lipník nad Bečvou, Osecká 301 na realizaci projektu, který je identifikován takto:

Název programu: Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)

Priorita: 3 – Rozvoj celoživotního učení
Opatření 3.1: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání
Název GS: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních

Název projektu: Aktivační centrum naplňující alternativní formy komunikace a integrační potřeby žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Účel čerpání dotace:

Dotace bude využita k zajištění veškerých aktivit projektu, dosažení stanovených cílů a naplnění plánovaných indikátorů. Hlavním cílem projektu je umožnit žákům zapojení do podpůrného systému dalšího vzdělávání formou zájmových interaktivních činností v projektových dílnách. Vzdělávání bude uskutečňováno pomocí speciálních metod a postupů, s využitím kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů. Žákům náleží s ohledem na rozsah speciálních vzdělávacích potřeb nejvyšší míra podpůrných opatření. Projekt bere v úvahu potřeby žáků a učitelů, optimalizaci sociálních vztahů, efektivitu vzdělávání žáků, spolupráci se všemi účastníky vzdělávacího a výchovného procesu. Budou vytvořeny metodické materiály pro školní koncepci projektových dílen zaměřených na nácvik sociálních dovedností a programu pomoci.

Doba trvání realizace projektu: do 30. 6. 2008
Výše uznatelné dotace: 685.050,- Kč