Skip to content

VIP Kariéra


VIP - Kariéra je projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Institutu pedagogicko - psychologického poradenství (IPPP) v Praze. Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšení poradenských služeb ve školách. Tento projekt je tříletý, spolufinancovaný Evropskými sociálními fondy (ESF) a státním rozpočtem České republiky. Školní poradenské pracoviště na Základní škole Lipník nad Bečvou, Osecká 301 bylo zřízeno 1.9.2005 ŠPP nabízí své služby dětem školy, jejich rodičům a také pedagogům. Jeho činnost zajišťuje školní speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik primární prevence a vedení školy.

Poradenské pracoviště pracuje ve složení:

Speciální pedagog: Mgr. Miluše Juráňová, juranomi@email.cz,
tel. 581 773 766, místnost č. 26, 1. patro

Výchovný poradce: Mgr. Jana Mádrová, janamadr@seznam.cz,
tel. 581 773 766, místnost č. 37, 2. patro

Metodik prevence: Mgr. Hana Odstrčilová, hanaod@centrum.cz,
tel. 581 773 766, místnost č. 37, 2. patro

Pokud byste chtěli využít nabízených služeb, jsou pro Vás určené vymezené konzultační hodiny, avšak velmi bychom uvítali, kdybyste se dopředu objednali na uvedených telefonních číslech a domluvili si schůzku na konkrétní čas. Děkujeme za pochopení.

Přínos

Plnění cílů, které jsme si stanovili v programu pedagogicko-psychologických služeb by mělo přispět zejména ke zlepšení vztahů mezi všemi subjekty školy (žáci, učitelé, rodiče), k vytvoření podmínek pro včasné odhalování problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků, ke zkvalitnění péče o žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Vzhledem k velmi náročné organizaci školy, k velmi různorodému složení žáků - běžné třídy, třídy s upravenými vzdělávacími programy Zvláštní a Pomocná škola a k vysokému procentu žáků z rodin se sociálním znevýhodněním se jeví jako velmi důležité poskytovat žákům a jejich rodičům poradenské služby prostřednictvím školního speciálního pedagoga. Činnost školního speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z koncepce školního poradenského pracoviště Základní školy Lipník nad Bečvou, Osecká 301 a z ročního plánu činnosti školního speciálního pedagoga.

Pracovní náplň a kompetence výchovného poradce

práce ve výchovné komisi školy
kariérové poradenství
vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vzdělání vyžaduje
zvláštní pozornost
příprava podmínek pro integraci žáků
zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky
metodická pomoc při tvoření individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky, žáky se SPUCH a další
poskytování informací o dalších speciálních školách v regionu
vedení písemných záznamů o své práci

Pracovní náplň a kompetence metodika prevence

práce ve výchovné komisi školy
realizace minimálního preventivního programu
koordinace aktivit školy zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
vedení pedagogických pracovníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů
koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků
zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu
koordinace spolupráce školy s Policií ČR, s krizovými centry, s kurátory, s odborem sociálních věcí atd.
vedení deníku ŠMP

Pracovní náplň a kompetence speciálního pedagoga

prediagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků, analýza údajů a vyhodnocení
vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni
individuální práce se žákem
práce se skupinou žáků - reedukace, stimulace atd.
participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu
spolupráce s VP, třídním učitelem, vedením školy a rodiči při vytváření individuálního vzdělávacího plánu
zajištění speciálních pomůcek a textů

Systémový projekt VIP - Kariéra je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Návrh koncepce školního poradenského pracoviště

Škola: Střední škola a Základní škola, Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Ve škole pracuje poradní tým pedagogických pracovníků ve složení: ředitelka školy, výchovná poradkyně, primární preventista a odborně proškolení pedagogičtí pracovníci (Sám sebou, Kouření a já, Květ zdraví, Panenka Jablenka ...), který zajišťuje jak výchovné, tak kariérní poradenství. Celý tým je průběžně v kontaktu s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení klima jednotlivých tříd.

Aktivity

V rámci již druhého úspěšného projektu MŠMT, na které škola získala dotace, probíhají projektové dovednostní dílny zaměřené na sebepoznání, nalezení svého místa ve společnosti, získání samostatnosti a zodpovědnosti za svůj život. Formou skupinové práce, psychologických her a nejrůznějších cvičení si žáci osvojují ty sociální dovednosti, které pomáhají lépe odolávat negativním sociálně patologickým jevům. Tyto projektové dílny jsou realizovány formou pravidelných setkání, víkendových výjezdů do mimoškolního prostředí s odborně připraveným programem interaktivních her.

Preventivní strategie školy

Je postavena na principech aktivního sociálního učení, nácviku sociálních dovedností a směřuje ke zvýšení sociálních kompetencí žáků, zejména ke zvýšení jejich odolnosti vůči negativním vlivům sociálně patologických jevů. Tyto aktivity, včetně osvědčených projektových dílen, jsou již dlouho součástí běžného života školy a přispívají k formování pozitivní identifikace žáků s dobrou pověstí školy. Škola má vypracovaný a ověřený program proti šikaně, agresivitě a záškoláctví, jehož efektivita spolu se širokou nabídkou nejrůznějších mimoškolních aktivit - je dobrá. Vzhledem ke každodennímu kontaktu členů poradního týmu se žáky školy, popř. i jejich rodiči, je vzájemná informovanost o eventuálních signálech výskytu poruch chování velmi rychlá a operativní, což umožňuje včasnou a efektivní intervenci. Jaké změny předpokládáme v souvislosti se školním rámcově vzdělávacím programem v co nejbližším časovém období ? Škola je především vzdělávací institucí a i proto poradenské služby by z toho měly vycházet.

Poradenská činnost pedagogických pracovníků

V důsledku technologických a kulturně společenských změn se podstatně zvýšila intenzita lidských problémů a žáci hledají častěji podporu i mimo rámec rodiny. Učitelé se tak v průběhu své profesní dráhy dostávají do situace, kdy ho žák požádá o pomoc v osobních problémech. Pomáhání dětem v osobních záležitostech se postupně stává součástí učitelské profese.

Pedagogické poradenství

Často řeší problémy žáků s učením a s volbou dalšího studia. Tyto problémy poradensko edukativní i diagnostické práce se žáky jsou a nadále budou určeny do rukou výchovných poradců. Pro tuto poradenskou oblast je nutné vypracovat dílčí dokumenty - poradenské prostředky vždy pro specifické podmínky školy, popř. stupně školy. Zaváděním výchovy k volbě povolání (VkVP) povede k tomu, že žáci získají kompetence pro kariérové rozhodování. Výuka bude plnit nejen vzdělávací funkci (získání znalostí a kompetencí), ale i poradenskou funkci (sebepoznávání, rozlišování vhodných profesních a vzdělávacích cest, práce se vzdělávacími informacemi). Realizace výuky však bude vyžadovat určité podpůrné činnosti (dojednání exkurzí, výstav, zajištění informačních materiálů,návštěvy v úřadu práce…), které budou v kompetenci výchovného poradce.

Psychologické poradenství

Nezřídka se ve škole řeší i osobní problémy dětí jak v podobě drobných nesnází, lehká nedorozumění s rodiči,tak i závažná trápení a traumata s následkem psychického strádání. V těchto případech je poradenství spíše doménou psychologie . Problémy na školách dozrávají a musejí se - za pomocí psychologů - řešit. Jistým řešením je školní psycholog. Už jeho pravidelná přítomnost na pracovišti, byť ne každodenní, vytváří preventivní strategii školy postavenou na principech aktivního sociálního učení a nácviku sociálních dovedností. Koordinuje ve spolupráci s vedením školy a poradním týmem všechny akce spojené s prevencí sociálně patologických jevů. Školní psychologická služba, vzniká v návaznosti na vyslovené potřeby školy, která hledá zejména jistotu v tom, co je správné a přiměřené v práci s dětmi. Tato služba má jednoznačně charakter systémové práce , protože pracuje se všemi, kteří se na výchově a vzdělávání žáků podílejí a to přímo na půdě školy. Významným úkolem školního psychologa je pomoc při  prohlubování vztahů a komunikaci mezi školou a rodinou, mezi odbornou psychologickou, lékařskou nebo terapeutickou péčí.

Poradenské pracoviště a jeho pracovní tým

Výchovný poradce (VP) musí spolupracovat s ostatními subjekty na vlastní škole. Bez spolupráce s ostatními pedagogy, zejména třídními učiteli (TU), by nemohl plnit řadu svých úkolů. Výraznou pomoc VP mohou znamenat učitelé - logopedie, metodik sociálně patologických jevů (primární preventista). Spolupodílejí se na tvorbě, realizaci vyhodnocení školního minimálního preventivního programu. Záběr činnosti VP je tak široký, že účinná pomoc ředitele školy je nezbytná. Nesmírně důležité je, aby ve škole vznikl tým pedagogických pracovníků, který zabezpečí, že poskytování rad a informací na jedné straně a vzdělávání na straně druhé, nebudou probíhat izolovaně.

Poradenství a typy problémů

Výčet možných problémů je pestrý, jsou rozděleny podle toho, kde jsou jeho příčiny, podle místa výskytu problému, atd. takto:

problémy ve škole
problémy chování
problémy v rodině
problémy u dítěte
volba povolání
agresivita
šikana
školní neúspěšnost
volba povolání a profesní orientace
práce s problémovými žáky