Skip to content

ZŠ speciální

Žáci ZŠ speciální jsou vzděláváni podle ŠVP „Poznávej svět“: (Díl I-vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a postižením více vadami, Díl II – vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami). Docházka do základní školy speciální je desetiletá. Zaměřuje se na rozvíjení komunikace žáků, na vypěstování návyků sebeobsluhy, osobní hygieny, přiměřených poznatků a pracovních dovedností s předměty denní potřeby. Nedílnou součástí činnosti školy jsou nejrůznější integrační aktivity zaměřené na začlenění žáků mezi zdravé děti.

K rozvíjení pracovních činností mají k dispozici:
• cvičnou školní kuchyň
• školní dílny
• šicí dílnu
• keramickou pracovnu
• odborné pracovny HV, VV a přírodovědnou učebnu
• tělovýchovný areál + venkovní hřiště
• počítačovou učebnu včetně Internetu

Co umí absolvent základní školy speciální?
• zvládne manipulaci s předměty, modely geometrických tvarů
• má osvojeny základní poznatky, s nimiž se v životě setkává
• zvládne základní formy společenského styku
• má vypěstovány základní hygienické návyky
• je schopen plnit základní úkoly související s péčí o tělo, oděv a obuv
• dovede vykonávat základní domácí práce
• řídí se jednoduchými pokyny a podle nich umí vykonávat různé činnosti
• pracuje s přestávkami a často vyžaduje dohled

V letošním školním roce 2023/2024 vzděláváme tyto žáky ve 4 třídách ZŠ speciální. Maximální počet žáků v jednotlivých  třídách Základní školy speciální je 6 žáků. Protože práce s těmito dětmi je velmi náročná, pracuje s nimi vždy ve třídě jeden speciální pedagog a 1 – 2 asistenti pedagoga.

ZŠ speciální navštěvují žáci s různým typem postižení. Někteří žáci mají vypracovaný svůj individuální vzdělávací plán, odpovídající okamžitému psychickému a fyzickému stavu a samozřejmě úrovni postižení. Individuální vzdělávací plán je vždy vypracovaný na aktuální školní rok a vždy na konci školního roku vypracovávají třídní učitelé vyhodnocení podpůrných opatření.

Žáci s poruchou autistického spektra (PAS)

PAS - autismus patří mezi nejzávažnější vývojové poruchy. Je řazen mezi poruchy pervazivní (všepronikající), postihující celou osobnost dítěte. Pro autismus je typická takzvaná triáda:

  1. Porucha fantazie – dítě neumí samo vyplnit svůj volný čas, chybí tvořivost a spontánnost při hře, typické jsou stereotypní (stále se opakující) činnosti, omezené zájmy a aktivity.
  2. Porucha komunikace – mnoho dětí s autismem vůbec nemluví, některé se mluvit naučí, ale jen opakují naučená slova a fráze. Jiné mluví bez problémů, nejsou však schopny skutečné konverzace, uchylují se k oblíbenému, stále se opakujícímu tématu. Problematické je také chápání mluveného slova a to i u dětí mluvících.
  3. Porucha sociálního chování – děti s autismem nejsou schopny vytvářet běžné mezilidské vztahy. Nerozumí sociálním pravidlům, nechápou a nedokáží předvídat chování ostatních lidí.
    U žáků s autismem se pracuje podle programu TEACCH, který je založen na co možná největší systematičnosti, schématičnosti a opakování, což se nám i rodičům osvědčilo již v minulých letech. Další předností je strukturované vyučování. Žák má vymezené příslušné místo pro jednotlivé činnosti – komunikační dovednosti. Při vzdělávání autistických žáků je nutné dodržovat denní režim, který mají žáci vizualizován různými formami – písemně, fotografiemi, piktogramy.

Asistentky, které pracují s žáky po celou dobu vyučování, jsou pedagogickými pracovníky a úzce spolupracují s třídními učiteli. V letošním školním roce 2023/2024 pracuje ve škole celkem 18 asistentek pedagoga.

Co potřebují děti s autismem?
Pro děti s autismem je nutné, aby v co největší možné míře pochopily svět kolem sebe. Potřebují řád, jistotu a předvídatelnost, což jim přináší klid a bezpečí. Vhodným přístupem je tedy alternativní komunikace (např. VOKS, Makaton - předměty, obrázky, piktogramy, písmo,..), vizualizace (zviditelnění, např. obrázkový denní režim, psaný pracovní postup), strukturalizace (jasně a přehledně uspořádané prostředí, činnosti) a individuální přístup.

Rehabilitace

Rehabilitace je proces, jehož cílem je umožnit osobám se zdravotním postižením, aby dosáhly a zachovaly si optimální fyzickou, smyslovou, intelektovou, psychickou úroveň funkcí. V rámci rehabilitační tělesné výchovy (RTv) se snažíme o všeobecné kondiční a speciální cvičení zaměřené na konkrétní postižení žáků. Ve velké oblibě je cvičení na velkých míčích nebo cvičení s overbalem, které aktivně podporují zvýšení pohyblivosti. Hlavní snahou je minimalizovat bolest, zlepšit kloubní pohyblivost a svalové napětí. Jako uvolňovací cvičení zařazuje vyučující RTv pasivní protahování končetin nebo polohování s pomůckami např. s overbalem, gymbalem. Ke stabilizaci těla využíváme přístroj zvaný posturomed, labilní čočky nebo labilní plochy. Klouby se uvolňují jemným protahováním popř. mobilizací. K uvolnění svalového a psychického napětí a navození stavu celkové rovnováhy probíhá v hodinách RTv míčkování, jemné masírování a relaxace při relaxační hudbě na masážním stole či na žíněnkách. Všechny tyto činností provádí vyučující ZŠ speciální v naší multi-smyslové relaxační místnosti zvané SNOEZELEN.