Skip to content

Jak se daří naší nové mateřské škole?

Od letošního září je v Lipníku nad Bečvou nová mateřská škola. Nachází se v objektu naší SŠ, ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301, a je určena pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Na základě vyšetření školského poradenského zařízení a doporučení dětského lékaře dochází do nové školky 10 dětí ve věku od 3 do 7 let. Po dvou měsících provozu je ještě brzy na hodnocení, ale už nyní je znát, že děti se ve školce dobře adaptovaly, našly si nové kamarády a chodí sem opravdu rády.

Cílem nás pedagogů je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dětí, aby byly dobře připravené na vstup do systému základního vzdělávání a co nejvíce se přiblížily svým zdravým vrstevníkům. Zaměřujeme se především na oblasti jemné a hrubé motoriky, celkovou pohyblivost, prostorovou orientaci, časovou orientaci a rytmus, zrakové rozlišování, vizuální paměť, sluchové rozlišování a paměť, pozornost, komunikační schopnosti, přípravu na matematiku, na ústní a grafické vyjadřování. Důraz klademe na správné řečové návyky pod dohledem logopeda.

Pro práci s dětmi v nové školce jsme vytvořili „na míru“ školní vzdělávací program s motivačním názvem „Duha pro život“. Stavíme na těchto principech:

D – domov, družnost, dobro, důvěra, dobrodružství, disciplína

Jedním ze základních předpokladů úspěšného předškolního vzdělávání je přívětivé přátelské prostředí, kde platí pravidla, která je nutno dodržovat. Domáckou atmosféru pomáhají dotvářet malby na stěnách herny s motivy našeho města a místních pohádkových postaviček.

U – učení, užitečnost, ucelenost, úcta

Začínáme se učit o světě kolem nás, barevném a pestrém jako duha. Také o sobě a o tom, jak se můžeme navzájem ovlivňovat a zlepšovat sebe i svět. Vnímáme, že nejsme všichni stejní, přijímáme odlišnosti druhých a vážíme si jejich snahy být prospěšný podle svých možností.

H – hra, harmonie, hrdost

Bavíme se! Poznání je pro nás dobrodružstvím a každá nová znalost a zkušenost nás více propojuje. Mezi sebou v prostředí mateřské školy, s rodinou, s naším městem, s naší zemí, se světem. Jsme rádi jeho součástí.

A – adaptace, aktivita, alternativa, adekvátnost

V malém kolektivu spolu žijí děti v širokém rozpětí věku i druhů speciálních vzdělávacích potřeb. Proto aktivně využíváme nejschůdnější cesty a možnosti, jak přiměřeně věku a schopnostem z každého dítěte vychovávat šťastného a vzdělavatelného jedince.

za pedagogy MŠ

Mgr. Blanka Prudilová, učitelka