Skip to content

Primární prevence negativních sociálně patologických jevů

Dne  17.1.2018 se v rámci prevenčních aktivit uskutečnil na naší škole projektový

den zaměřený na zdravý životní styl, prevenci kouření a zneužívání návykových látek. Hlavním cílem projektového dne byla především propagace zdravého životního stylu - motivovat naše žáky k tomu, aby žili zdravě, aby si uvědomili svoji osobní zodpovědnost za své zdraví,  chování a jednání, zároveň také  posilovat u dětí a mládeže jejich sociální kompetence a dovednosti ve zvládání emocí, negativních projevů chování vůči okolí, učit žáky zvládat projevy a formy sebedestrukčního chování a jednání. Na závěr projektového dne jako výstup projektu vytvořili žáci jednotlivých tříd naší školy plakát, který propagoval zásady zdravého životního stylu, upozorňoval na problematiku kouření a zneužívání návykových látek u dětí a mládeže v naší společnosti.  

Mgr. Rostislav Nepustil

školní metodik prevence