Skip to content

Přípravná třída

 1. Základní údaje o přípravné třídě
  Třída byla zřízena podle pokynu MŠMT ČR ze dne 7. 6. 1993 č. j. 18004/93-21dne 1. 9. 1994. Dle nové platné legislativy je přípravná třída od 1. 9. 2017 určena pouze pro žáky s odkladem školní docházky.
 2. Program přípravné třídy
  Školní vzdělávací program dle RVP Přípravné třídy s motivačním názvem „Kamínky do života“ je sestaven na základě našich dlouholetých zkušeností. Program je rozdělen podle jednotlivých výchovných složek (rozumová a jazyková výchova, matematické představy, výtvarná, pracovní, tělesná a hudební výchova). V přílohách jsou vyjmenovány okruhy jako hygiena, sebeobsluha, stolování, pobyt venku, akce, výlety, atp. Jejich vzájemná propojenost umožňuje komplexnější a hlubší poznávání. Program se zaměřuje na cílevědomý a systematický rozvoj schopností a dovedností dětí. Rozvíjení řeči a grafomotorice je v uvedeném programu věnována patřičná zvýšená pozornost. Jednotlivé výchovné složky jsou během čtrnácti dnů zastoupeny rovnoměrně s tím, že rozumová výchova, která v sobě zahrnuje tři poznatkové okruhy, je realizována v každém týdnu.
 3. Plnění programu
  Výchovně vzdělávací program, který si učitelka pro přípravný ročník stanovila, je plněn a jeho další možné rozšiřování vychází z přizpůsobování se místním a aktuálním podmínkám. Rámcové úkoly jsou naplňovány v duchu pojetí, v jakém byl program sestaven. Z hlediska poslání přípravné třídy (příprava dětí pro vzdělávání) je nutné v tématických plánech zvýšit aktivity směřující k rozvoji schopností významných pro počáteční čtení a psaní. U dětí ve třídě je kladen zvýšený důraz na rozvoj pasivní a aktivní slovní zásoby a rozvoj sociálních kompetencí. Pohybové aktivity a hudební výchova s využitím pohybu a rytmizace je nejlépe rozpracovaný okruh plánování. Rozvrh hodin je sestaven po vyučovacích jednotkách. Učitelka však časově přizpůsobuje práci stupni práceschopnosti dětí. Denně jsou ve třídě vyhrazené hodiny pro individuální práci, kdy ostatní děti mají volné hry s asistentem pedagoga.
 4. Odborné a pedagogické řízení
  Vedení školy preferuje operativní způsob řízení, jsou definovány střednědobé záměry. Organizačně spadá řízení vzdělávacího a výchovného procesu školy, včetně přípravné třídy, do kompetence zástupkyně ředitele školy. Třídní učitelka má plnou volnost a odpovědnost za činnost ve třídě. Vedení školy k ní přistupuje liberálně a v plném rozsahu ponechává na její
  aktivitě vytváření podmínek. Také další vzdělávání zcela závisí na ni. Škola však vytváří dostatečné podmínky pro její odborný růst. Na škole jsou k dispozici novější odborné publikace z oblasti předškolní pedagogiky, velmi dobré materiální vybavení pro žáky přípravné třídy, včetně pracovní listů, stavebnic a názorných didaktických pomůcek.
 5. Personální obsazení
  Ve třídě pracují učitelka– speciální pedagog a asistentka pedagoga, obě s vysokoškolským vzděláním-bakalářské. Asistentka se podílí na práci v přípravné třídě a spolupracuje především v oblasti kontaktů s rodiči.
 6. Informační systém školy – vnitřní a vnější
  Spolupráce školy s rodiči je na běžné úrovni. Třídní učitelka je s rodiči, kteří pro děti dochází, v denním kontaktu. Považuje spolupráci s rodiči za velmi významnou. U problémových žáků může využít pomoci a podpory asistenta pedagoga. Škola se pravidelně zapojuje do grantové činnosti MŠMT. Finanční prostředky z grantů umožňují realizaci netradičních projektových dílen pro rodiče a děti z přípravné třídy. Zájem rodičů o tyto dílny prezentuje fotogalerie na webových stránkách školy.
 7. Vedení dokumentace
  Všichni žáci mají v osobní dokumentaci přihlášku do přípravné třídy se základními daty a podepsanou rodiči, rozhodnutí o zařazení do přípravné třídy, psychologické vyšetření. Pro třídu je vedena třídní kniha, třídní výkaz. Třídní učitelka si vede průběžné hodnocení jednotlivých žáků ( diagnostiku žáka ) na jeho základě pak na závěr školního roku provádí hodnocení celkové.
 8. Hodnocení materiálně technických podmínek
  Přípravný ročník je umístěn v prostorné třídě základní školy. Nachází se v přízemí budovy, kde mají děti k dispozici WC společné i pro žáky ZŠ. V přízemí v hale má samostatnou šatnu. Ve škole je zajištěno stravování ve vlastní jídelně – výdejně. V přízemí je též umístěna tělocvična, kterou přípravný ročník využívá společně s jinými skupinami. Ve dvorním traktu je umístěno školní hřiště s umělým povrchem, které přípravná třída nejčastěji využívá. Třída má k dispozici počítačovou učebnu, hudebnu a v dopoledních hodinách i prostory školních družin. Třída je zařízena novým školním nábytkem, vybavení hračkami a pomůckami didaktického charakteru je vzhledem k možnostem grantových aktivit velmi dobré. Vybavení didaktickou technikou, zejména pro hudební výchovu je optimální.

Vaření dětí z přípravné třídy

Malé doktorky z přípravné třídy - video

Informační leták - Přípravná třída (1)